Flaga Mazowsza już nie tylko na uroczystościach patriotycznych czy budynkach urzędowych. Od teraz jej wizerunek mogą wykorzystywać wszyscy mieszkańcy regionu. Może ona zagościć przed domem, w miejscu pracy i nauki czy zostać użyta w celach promocyjnych. Radni województwa podczas ostatniej sesji sejmiku podjęli decyzję dotyczącą wykorzystywania regionalnej flagi. 

Flaga to symbol, który powinien jednoczyć – zaznacza marszałek Adam Struzik. – Symbol, z którym powinniśmy się utożsamiać i który określa nas jako Polaków, Europejczyków, ale też Mazowszan. Flaga województwa mazowieckiego to flaga nam najbliższa. Pokażmy, że Mazowsze jest dla nas ważne, wywieszając ją przed domem, w miejscu pracy i nauki. Od teraz flaga będzie mogła nam towarzyszyć na co dzień – dodaje. 


Od teraz mieszkańcy regionu, samorządy gminne i powiatowe oraz inne instytucje czy organizacje z terenu Mazowsza mogą swobodnie korzystać z wizerunku mazowieckiej flagi. Będzie mogła ona być wykorzystywana w celach identyfikacyjnych i promocyjnych, a także po uzyskaniu zgody zarządu województwa umieszczona na przedmiotach przeznaczonych do handlu. 

Flaga jest symbolem dumy – zaznacza przewodniczący sejmikowej komisji edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego Krzysztof Skolimowski. – Nasze działania są krokiem w kierunku integracji i identyfikacji mieszkańców ze swoim regionem. Chcemy, aby wszyscy Mazowszanie, jako wspólnota mazowiecka czuli więź, dlatego bardzo się cieszę z przyjęcia tej uchwały – dodaje. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

HISTORIA FLAGI MAZOWSZA

Flaga Mazowsza przedstawia białego orła o złotych szponach i dziobie. Orzeł umieszczony jest po lewej stronie prostokątnego płata czerwonej tkaniny. Współczesny wygląd flagi nawiązuje do herbu książąt mazowieckich z dynastii Piastów, którego dzieje sięgają XIII wieku. Przez stulecia ów symbol trwał w świadomości Polaków, choć burzliwe losy naszego narodu i czasy zaborów sprawiły, że nie zawsze mógł zajmować należne mu miejsce. 

Wywodząca się z kontekstu historycznego sylwetka orła została zaprojektowana przez warszawskiego grafika Andrzeja Heidricha. Ostateczne zatwierdzenie wyglądu flagi herbowej województwa mazowieckiego na- stąpiło w 2006 roku, a dokonała tego działająca przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Komisja Heraldyczna.

Flagę województwa umieszcza się przy lub na budynkach, w których znajdują się siedziby organów samorządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Flagę wywiesza się również w innych miejscach, dla podkreślenia doniosłego charakteru świąt pań- stwowych i wojewódzkich, a także uroczystości lub rocznic tej rangi, zawsze dochowując należnych fladze województwa czci i szacunku. Flaga województwa towarzyszy również dniom żałoby ogłoszonej przez władze państwowe lub wojewódzkie. Winna także znajdować się w sali obrad Sejmiku i Zarządu Województwa, w gabinecie Marszałka Województwa i Przewodniczącego Sejmiku Województwa. Flagę Mazowsza traktować należy z szacunkiem. Musi być czysta i niepostrzępiona, a jej barwy nie mogą być wyblakłe. Zużytą flagę należy niepublicznie spalić, zaś flagę związaną z wyjątkowym wydarzeniem prze- kazać do muzeum.

2 maja - dzień Flagi

WYWIEŚ RÓWNIEŻ FLAGĘ MAZOWSZA

Przekazujemy na Wasze ręce flagę województwa mazowieckiego. To symbol, który określa nas jako Mazowszan, Polaków i Europejczyków. Przypomina nam o miejscu, w którym żyjemy i o tym, że jego przyszłość jest dla nas ważna. 

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego, od teraz flaga może towarzyszyć nam nie tylko w instytucjach publicznych czy podczas oficjalnych uroczystości, lecz także na co dzień. Wszyscy mieszkańcy mogą jej używać, by podkreślić swoją przynależność do mazowieckiej wspólnoty. 

Estetyka flagi nawiązuje do historycznego herbu książąt mazowieckich i przypomina, jak długa, bogata i burzliwa była historia Mazowsza. Integruje i skłania do refleksji o naszych korzeniach. To symbol regionalnego patriotyzmu i przywiązania do mazowieckiej kultury, tradycji, ale także troski o dobro wspólne. 

Podkreślanie tego przywiązania jest dziś szczególnie ważne. Żyjemy w czasach, gdy silna wspólnota jest bardzo potrzebna, co uświadomił nam trudny czas walki z pandemią Jednocześnie w imię czysto politycznych celów, po raz kolejny powracają nieracjonalne plany dzielenia naszego regionu i budowanej przez lata wspólnoty Mazowszan. Nie możemy pozwolić, by polityczne dążenia stały się ważniejsze od dobra regionu. Dlatego na znak naszej jedności i solidarności wywieśmy na naszych domach, w naszych szkołach, na budynkach urzędów flagę województwa mazowieckiego. 

Województwo mazowieckie to największy i od lat najszybciej rozwijający się region w Polsce. Na jego sukces składa się praca wielu osób – przedsiębiorców prowadzących tu swoje firmy, samorządowców potrafiących realizować ambitne projekty czy działaczy i działaczek aktywizujących lokalne społeczności. Dziś mazowiecka wspólnota to ponad pięć milionów mieszkańców – tych, których rodziny od pokoleń żyją na Mazowszu, ale i tych, którzy sami wybrali to miejsce na swój dom i właśnie tutaj chcą budować swoją przyszłość. 

Niezależnie od tego, w jaki sposób uczestniczymy w życiu regionalnej wspólnoty, zachęcam Państwa do używania i wywieszania flagi województwa mazowieckiego. Życzę wszystkim Mazowszankom i Mazowszanom, by spoglądając na mazowiecką flagę, mogli odczuwać dumę z osiągnięć naszego regionu oraz wiarę w jak najlepszą przyszłość naszej małej ojczyzny.

Przekazujemy Państwu Flagę Województwa Mazowieckiego. Na jej czerwonym tle widnieje wizerunek orła wywodzący się z historycznego herbu książąt mazowieckich z dynastii Piastów. W ten sposób nawiązujemy do wielowiekowej i chlubnej tradycji Mazowsza. 
Dzięki decyzji Sejmiku Województwa Mazowieckiego Flaga Województwa może być używana bez ograniczeń co do miejsca i czasu, jako symbol służący identyfikacji i promocji Województwa Mazowieckiego. Eksponując Flagę Województwa przywołujemy wspólną historię i korzenie, a równocześnie budujemy i integrujemy naszą mazowiecką wspólnotę.